undergraduate thesis
Phenotypic characteristics lambs of travnik sheep in west Slavonia

Dražen Bradešić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Stočarstvo
Metadata
TitleFenotipske odlike janjadi travniĉke prameneke na podruĉju zapadne Slavonije
AuthorDražen Bradešić
Mentor(s)Josip Novoselec (thesis advisor)
Abstract
Travniĉka pramenka je pasmina ovaca koja je nastala na podruĉju Bosne i Hercegovine. U Republiku Hrvatsku je zajedno sa protjeranim stanovništvom došla za vrijeme Domovinskog rata. U pasminskoj strukturi 2013. godine Travniĉka pramenka sudjeluje sa 2676 uzgojno valjanih grla, što iznosi 6,48% u ukupnoj registriranoj populaciji ovaca u Republici Hrvatskoj. Istraţivanje je provedeno na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Poplašen na 16 janjadi (8 muški i 8 ţenski) prosjeĉne dobi 4,5 mjeseca te na 24 janjadi (12 muški i 12 ţenski) prosjeĉne dobi 6 mjeseci. Istraţivanjem su obuhvaćene slijedeće fenotipske odlike: tjelesna masa, visina grebena, visina leĊa, visina kriţa, visina sapi, duţina trupa, širina prsa, dubina prsa i duţina buta te izraĉunati indeksi tjelesne razvijenosti. Analizom rezultata utvrĊeno je da se janjad porastom dobi na ovom gospodarstvu dobro i skladno razvijala, što ukazuje na dobro iskorištavanje paše i kvalitetnu prihranu smjesom ţitarica. TakoĊer, u skladu sa oĉekivanjima muška janjad imala je znaĉajno bolje većinu fenotipskih odlika u odnosu na janjad ţenskog spola.
Keywordstravnik sheep lambs phenotypic characteristic
Parallel title (English)Phenotypic characteristics lambs of travnik sheep in west Slavonia
Committee MembersZvonko Antunović
Marcela Šperanda
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Stočarstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Animal Husbandry
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeAgriculture; specialization: Agricultural economics, Mechanization, Zootechnique, Horticulture
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. agr.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2014-09-29
Parallel abstract (English)
Travnik sheep is a breed of sheep that was originally developed in Bosnia and Herzegovina. In Republic of Croatia was brought during the homeland war in nineties. In breed structure 2013 Travnik sheep accounted for 2,676 breeding animals, which amount to 6.48% of the total registered population of sheep in Croatia. Research was conducted on the family farm Poplašen on 8 male and 8 female lambs average age of 4.5 months and on 12 male and 12 female lambs with an average age of 6 months. Determined were following lambs phenotypic characteristics: body weight, withers height, back height of the cross, small of the back height, body length, chest width, chest depth, and length of ham as well as calculated indices of physical development. By Analysis of research results was determined that with increasing the age, lambs phenotypically developed satisfactory, was well built, indicating good utilization of pasture and feeding quality grain mixture. Also, in accordance with the expectations male lambs had mostly significantly better phenotypic characteristics compared to female lambs.
Parallel keywords (Croatian)travniĉka pramenka janjad fenotipske odlike
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notezavršni rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:657791
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner