master's thesis
FODDER PRODUCTION FOR BEEF CATTLE ON THE FAMILY FARM LJILJANA ČUNKO OF VELIKI RASTOVAC

Iva Čunko (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo
Metadata
TitlePROIZVODNJA KRME ZA TOV JUNADI NA OPG-U LJILJANA ČUNKO IZ VELIKOG RASTOVCA
AuthorIva Čunko
Mentor(s)Ranko Gantner (thesis advisor)
Abstract
Cilj istraživanja bio je prikazati ustanovljeni sustav proizvodnje krmiva za hranidbu goveda na OPG-u Ljiljana Čunko iz Velikog Rastovca te dati kritički osvrt i prijedloge poboljšanja postojećega krmnog sustava u službi hranidbe goveda. Terensko istraživanje provedeno je putem višekratnih izlazaka na proizvodne površine istraživanog gospodarstva, ekonomska dvorišta, proizvodne objekte (staje) i skladišta, uvidom u poslovne knjige, te putem metode intervjua s nositeljem gospodarstva i djelatnicima na gospodarstvu. Za potrebe rasprave proučena je stručna literatura o proizvodnji i korištenju krme za goveda. Svi prikupljeni podaci podvrgnuti su analizi i sintezi te su kao takvi strukturirano prikazani u ovom radu. Prinosi krmnog bilja po jedinici površine na istraživanom OPG bili su relativno niski u usporedbi s prinosima koji se ostvaruju u istočnoj Hrvatskoj. Istraživanjem je utvrđeno da prinose krmnoga bilja, ovisno o parceli, ograničavaju različiti nepovoljni zemljišni uvjeti: kiselost tla, saturacija tla vodom tijekom prve polovice proljeća, lak mehanički sastav te težak mehanički sastav tla. Prosječni dnevni prirasti tjelesne mase junadi u prvoj fazi tova (6-12 mj.) su bili relativno visoki (1,3 kg/dan), dok su u drugoj fazi tova (12-24 mj.) bili relativno niski (0,9 kg/dan). Primijenjena hranidba bila je u skladu s normativima struke pod uvjetom da kvaliteta sijena odgovara referentnim vrijednostima, što u radu nije analizirano. S obzirom na relativno nizak prirast u drugoj fazi tova, izvjesno je da je sijeno, korišteno u toj fazi tova, lošije kvalitete, odn. košeno u starijim razvojnim stadijima lucerne i livadnih trava. U radu su dati prijedlozi poboljšanja cjelokupnog sustava proizvodnje krmiva i hranidbe, a koji se odnose na: melioracije kemijskih i fizikalnih svojstava tla, gnojidbu, rokove košnje lucerne i trava te uvođenje napasivanja.
Keywordsfodder production cattle husbandry livestock feeding
Parallel title (English)FODDER PRODUCTION FOR BEEF CATTLE ON THE FAMILY FARM LJILJANA ČUNKO OF VELIKI RASTOVAC
Committee MembersPero Mijić
Zvonimir Steiner
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Bilinogojstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Crop Production
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePlant Production, specialization: Plant Production, Plant Nutrition and Soil Science, Plant Selection and Seed Production, Plant Protection
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-30
Parallel abstract (English)
The aim of this study was to show the established system of production of feeds for feeding cattle on the family farm Ljiljana Čunko from Veliki Rastovac and give a critical review of, and proposals to improve the existing system of fodder production in the service of feeding cattle. Field research was conducted through multiple dates on the production areas of that farm, economic yards, manufacturing facilities (stables) and the warehouses, inspect the books and through the methods of interviews with the leader of economy and workers on the farm. For purposes of discussion, there was studied the literature on the production and use of feed for cattle. All collected data were subjected to analysis and synthesis and as such are structured in this paper. Yields of fodder plants per unit area in the studied farm were relatively low compared with the yields that are achieved in eastern Croatia. The survey found that yields of forage crops, depending on the plot, are restricted by various adverse soil conditions: soil acidity, soil saturation with water during the first half of spring, light mechanical composition and heavy mechanical composition of soil. The average daily gain of beef cattle in the first phase of the fattening (6-12 mo.) was relatively high (1.3 kg / day), while in the second phase of the fattening (12-24 mo.) was relatively low (0.9 kg / day). Applied nutrition was in accordance with the standards of the profession, provided that the quality of hay was in line with the reference values, what in the work was not analyzed. Given the relatively low growth rate in the second phase of fattening, it is certain that the hay that was used in this phase of fattening, was of lower quality, ie. mown in later developmental stages of alfalfa and meadow grasses. The paper presents proposals to improve the entire system of production of feed and feeding, and which relate to: amelioration of chemical and physical properties of the soil, soil fertilization, mowing terms alfalfa and grasses, and the introduction of grazing.
Parallel keywords (Croatian)proizvodnja krmiva govedarstvo hranidba
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:273357
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner