master's thesis
The importance of the World Trade Organization for the process of globalization of the world market of agricultural products

Jasmina Đaković (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Agroekonomiku
Metadata
TitleZnačaj Svjetske trgovinske organizacije za proces liberalizacije svjetskog tržišta poljoprivrednih proizvoda
AuthorJasmina Đaković
Mentor(s)Ružica Lončarić (thesis advisor)
Abstract
Vanjskom trgovinom nazivamo cjelokupnu razmjenu robe i usluga između neke zemlje i inozemstva, a krajnji cilj svake zemlje je da se njezina raspoloživa bogatstva iskorištavaju što uspješnije te da se tako poveća proizvodnja, zaposlenost i ukupan standard stanovnika. Jedna od suvremenih teorija vanjske trgovine je teorija ekonomije obujma proizvodnje koja objašnjava zakon opadajućih troškova i rastućih prinosa na način da tvrdi da će proizvođači povećavati svoju proizvodnju sve dok to povećanje smanjuje prosječne troškove. Kako bi sustav vanjskotrgovinske razmjene dobro funkcionirao, stvorena je Svjetska trgovinska organizacija. Svjetska trgovinska organizacija je međunarodna organizacija koja predstavlja institucijski i pravni okvir multilateralnog trgovinskog sustava u područjima carina i trgovine robama, uslugama i intelektualnim vlasništvom. Djeluje u sferi stvaranja pravila međunarodne trgovine, koji su dogovoreni WTO sporazumima s ciljem olakšavanja trgovine između država članica, zatim osigurava, putem pregovora između članica, daljnje procese liberalizacije trgovine te nastoji stvoriti nepristrani sustav, putem kojeg bi se uspješno rješavali nastali trgovinski sporovi. Osnovana je i službeno je otpočela s radom 1. siječnja 1995. godine. Sjedište Organizacije je u Ženevi (Švicarska), a ukupno broji 153 država članica. Republika Hrvatska je članica WTO od 30. studenog 2000. godine. Članstvom u WTO-u dolazi do porasta izvoza što je preduvjet za održavanje makroekonomske ravnoteže i za daljnji rast svih drugih realnih pokazatelja gospodarske aktivnosti. Također, RH je članstvom postala dio organiziranog mehanizma rješavanja trgovinskih sporova. Isto tako, privlače se i strana sredstva i ulaganja. Još jedna prednost jest da je Hrvatska otvorila svoje gospodarske resurse gospodarskim sustavima zemalja članica WTO-a iz cijelog svijeta, odnosno gospodarstvenici iz cijelog svijeta imaju priliku kupovati, prodavati, ali i ulagati u Hrvatsku.
Keywordsworld market foreign trade exports imports WTO Croatia
Parallel title (English)The importance of the World Trade Organization for the process of globalization of the world market of agricultural products
Committee MembersTihana Sudarić
Igor Kralik
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Agroekonomiku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Economics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgroeconomics
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-10-16
Parallel abstract (English)
Foreign trade is called overall exchange of goods and services between some country and overseas and ultimate goal of every country is that its available goods are exploited sucessful and on that way production, employement and standard of living are increased. One of foreign trade modern theories is economy theory the production volume which explain law of decreasing costs and increasing yields on way that it claims that producers shall increase their prodution until increase decreases average costs. In order that system of foreign trade exchange could function, Word Trade Organization is created. World Trade Organization is international organization which presents institutional and legal framework of multilateral trade system in areas of duty, goods trade, services, intellectual property. It acts in sphere of creating rules in international trade, which are agreed by WTO agreements with aim to ease trade between member states. Also it ensure, with negotation between members, further processes of trade liberalization and tries to create fair system whereby araised trade disputes would be settled. WTO is founded and official started with work at 1. January 1995. Headquaters of organization is in Geneve (Switzerland) and in total it has 153 member states. Republic of Croatia is member of WTO from 30. November 2000. By membership in WTO there is an increase of export which is precondition for keeping macroeconimic balance and further growth of all other real economy activity indicators. Also, Republic of Croatia by membership become part of organized mechanism for trade disputies solution. At the same time, foreign investments and funds are attracted to Croatia.Another advantage is that Croatia opened it economic resources to systems of WTP members from all around the world or business people from whole world have chance to bought, sell and invest in Croatia. Implementation aim of such idea is to export as much as possible and import less as possible. In other words, aim is to buy foreign goods less as possible and produce and export our goods and on that way to raise living standard of Croatian citizens.
Parallel keywords (Croatian)svjetsko tržište vanjska trgovina.izvoz uvoz WTO Republika Hrvatska
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:919336
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner