diplomski rad
UTJECAJ RAZLIČITIH TERMINA DEFOLIJACIJE NA NEKE KVALITATIVNE PARAMETRE KULTIVARA FRANKOVKA (VITIS VINIFERA L.) U VINOGORJU ĐAKOVO U 2015. GODINI

Branimir Rončević (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo
Podaci o radu
NaslovUTJECAJ RAZLIČITIH TERMINA DEFOLIJACIJE NA NEKE KVALITATIVNE PARAMETRE KULTIVARA FRANKOVKA (VITIS VINIFERA L.) U VINOGORJU ĐAKOVO U 2015. GODINI
AutorBranimir Rončević
Voditelj/MentorMato Drenjančević (mentor)
Sažetak rada
Defolijacija je standardna vinogradarska mjera uklanjanja lišća u zoni grozda sa ciljem postizanja boljeg dozrijevanja groţĊa, prozraĉnosti, osiguravanje bolje zaštite od bolesti poput sive plijesni, boljeg razvoja mladica te ostalih vegetativnih dijelova, a moţe se provodit u razliĉitim terminima. Brojna istraţivanja svjedoĉe kako je defolijacija visoko korisna mjera. Cilj istraţivanja bio je utvrditi utjecaj razliĉitih termina defolijacije na sadrţaj šećera, ukupnu kiselost i realnu kiselost mošta te sadrţaj ukupnih polifenola i antocijanina u pokoţici kultivara Frankovka (Vitis vinifera L.). Istraţivanje je provedeno tijekom 2015. godine na vinogradarsko-vinarskom pokušalištu Poljoprivrednog fakulteta Osijek smještenom u Mandićevcu, vinogradarska regija Istoĉna kontinentalna Hrvatska, podregija Slavonija, vinogorje Đakovo. Pokus je postavljen po sluĉajnom blok sustavu s tri varijante u ĉetiri ponavljanja (kontrolni tretman – bez defolijacije, defolijacija neposredno po završetku cvatnje - E-L faza 27 i defolijacija pred poĉetak faze šare – E-L faza 34). Za parametre sadrţaj šećera u moštu, ukupna kislelost i realni aciditet mošta nisu utvĊene statistiĉki znaĉajne razlike. Kod sadrţaja sadrţaja ukupnih polifenola nisu utvrĊene statistiĉki znaĉajne razlike izmeĊu kontrolnog (417 mg/kg) i tretmana s defolijacijom po završetku cvatnje (426 mg/kg), a znaĉajno viši sadrţaj ukupnih polifenola, u odnosu na prethodna dva tretmana, izmjeren je kod tretmana s defolijacijom pred poĉetak šare (470 mg/kg). Ukupni sadrţaj antocijana statistiĉki se znaĉajno razlikuje. Rana defolijacija po završetku cvatnje dovela je do smanjenja sadrţaja ukupnih antocijana (461 mg/kg), a defolijacija pred poĉetak šare dovodi do suprotnog uĉinka odnosno znaĉajnog povećanja ukupnih antocijana (569 mg/kg), a kod kontrolnog tretmana je iznosio 530 mg/kg.
Ključne riječivinova loza Frankovka defolijacija antocijani polifenoli
Naslov na drugom jeziku (engleski)Effects of different terms of defoliation on some qualitative parameters of cultivar Frankovka (Vitis vinifera L.) in the Đakovo vineyards in 2015. year
Povjerenstvo za obranuVladimir Jukić (predsjednik povjerenstva)
Vesna Rastija (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za Bilinogojstvo
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Vinogradarstvo i vinarstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaVoćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo; smjerovi: Voćarstvo, Vinogradarstvo
SmjerVinogradarstvo
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka voćarstva, vinogradarstva i vinarstva
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-07-18
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Defoliation is a standard measure of removing the vine leaves in the zone cluster with the aim of achieving a better ripening of grapes, breathability, providing better protection from diseases such as gray mold, better development of shoots and other vegetative parts, and can be implemented in different terms. Numerous studies indicate that defoliation is a highly useful measure. The aim of this study was to determine the effect of different terms of defoliation on sugar content, total acidity and real acidity of must and content of total polyphenols and anthocyanins in the epidermis of Blaufränkisch cultivars (Vitis vinifera L.). The study was conducted during 2015. on experimental wineyard of Agricultural Faculty Osijek, located in Mandićevac, viticultural region Eastern Continental Croatia, Slavonia subregion, vineyards Đakovo. The experiment was design as a randomized complete block system with three variants in four replications (control treatment – no defoliation, defoliation immediately after pre-bloom – E-L phase 27 and defoliation before the start of veraison – E-L phase 34). There was no significant differences for parameters of the sugar content in the must, total acidity and real acidity of must. Also content of total polyphenols shows no statistically significant differences between the control (417 mg/kg) and treatment with defoliation after the end of flowering (426 mg/kg), but significanty higher content of total polyphenols, compared to the two previous treatment ,was measured at treatment with defoliation before the start of veraison (470 mg/kg). The total content of anthocyanins was significantly different. Early defoliation after completion of flowering shows reduce of content of anthocyanins (461 mg/kg), and defoliation before the veraison leads to the opposite effect and a significant increase of total anthocyanins (569 mg/kg), while in the control treatment was 530 mg/kg.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)vine Blaufränkisch defoliation anthocyanins polyphenols
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Napomenadiplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:590489
PohranioLjiljana Vučković Vizentaner